Tên văn bản: Chuyên mục:
STT Tên Mô tả Ngày ban hành Tải về
1 Nghị định 96/NĐ-CP/2016

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 96/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

29/11/2017
2 THÔNG TƯ 19/2016/TT-BCA
 

   THÔNG TƯ 19/2016/TT-BCA                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                 
    Số: 19/2016/TT-BCA                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

21/08/2017


«Quay lại